Privacy policy

Jeśli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz sobie swoją prywatność :)

No cóż… tak się składa, że ja także cenię sobie Twoją prywatność. Dlatego właśnie poniżej znajdziesz najważniejsze informacje, dotyczące ochrony Twojej prywatności na mojej stronie:

  1. Dokonując zakupu za pośrednictwem bloga, dodając komentarz na blogu, zapisując się do newslettera, czy też po prostu kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
  2. Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  3. Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy tymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies, możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie, w Twoim przypadku, z Google Analytics, czy nie.
  4. Korzystam z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies, możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie, w Twoim przypadku, z Pixela Facebooka, czy nie.
  5. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu publicznego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIN.
  6. Osadzam na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.
  7. Korzystam z systemu komentarzy WordPress, który wykorzystuje pliki cookies. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie, w Twoim przypadku, z plików cookies WordPressa.
  8. Wykorzytuję pliki cookies w celu lepszego działania strony alessa.in

Administratorem strony jest Aleksandra Maslon.

If you came here, it’s a reliable sign that you value your privacy :)

Well … it just so happens that I also value your privacy. That is why below you will find the most important information regarding the protection of your privacy on my website:

1. When making a purchase through a blog, adding a comment on a blog, subscribing to the newsletter, or simply by contacting me, you provide me with your personal data, and I guarantee you that your data will remain confidential, secure and will not be disclosed to any third parties without your explicit consent.
2. I entrust the processing of personal data only to verified and trusted entities providing services related to the processing of personal data.
3. I use Google Analytics analytical tools that collect information about your visits to the site, such as the subpages you have viewed, the time you spent on the site or the transition between these subpages. For this purpose, Google LLC cookies for the Google Analytics service are used. As part of cookie settings, you can decide whether you consent to the use of Google Analytics in your case or not.
4. I use marketing tools such as Facebook Pixel to target personalized ads on Facebook. This involves using Facebook cookies. As part of cookie settings, you can decide whether you agree to use, in your case, Facebook Pixel or not.
5. I provide the opportunity to use social features such as sharing content on social networking sites and subscribing to a public profile. Using these functions may involve the use of cookies of social network administrators, such as Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIN.
6. I embed on YouTube video pages. For this purpose, Google LLC cookies for the YouTube service are used. Cookies are only loaded when playing video.
7. I use WordPress comments system, which uses cookies. As part of cookie settings, you can decide whether you consent to the use, in your case, of WordPress cookies.
8. I use cookies to make alessa.in better

The website administrator is Aleksandra Maslon.