Przeglądając oferty pracy w Niemczech bardzo często spotykamy się z nazwą Minijob, lub też Basisjob. I często nie do końca wiemy o co tu tak naprawdę chodzi… To znaczy Wy nie wiecie, co wnioskuję po ilości zapytań w mejlach, a ja bardzo chętnie Wam to wyjaśnię :)

Jeśli chcecie posłuchać co mam w tej kwestii do powiedzenia, zapraszam Was na mojego Jutuba, tam znajdziecie film właśnie o takiej tematyce, a fanów czytania przepraszam najmocniej za tą chamską reklamę kanału i już przechodzę do rzeczy.

Minijob to po prostu rodzaj pracy dodatkowej, z której zarobek nie jest opodatkowany tak, jak normalna umowa o pracę. To coś jak składanie długopisów ;) A poważnie… każdy z nas spotkał się z pracą na umowę zlecenie i to właśnie jest jej niemiecki odpowiednik. Nie mam pojęcia jak na chwilę obecną te regulacje wyglądają w Polsce, wiem jednak że w Niemczech na minijob zarabia się miesięcznie maksymalnie 450 euro (czasem w ofertach pracy widnieje obok stanowiska „450-basis” – to właśnie oferta na minijob).

450 euro w ujęciu miesięcznym daje 5.400 euro rocznie i to właśnie ta druga kwota jest ważniejsza w ocenie, czy Twoja praca na zlecenie aby napewno jest pracą minijob. Dlaczego? Ponieważ przekroczenie rocznej sumy 5.400 euro skreśla nas automatycznie z bycia nieopodatkowanym minijoberem. O ile miesięczna kwota może się tutaj wahać we dwie strony (choć oczywiście jest zależna od przepracowanych godzin), tak ta roczna nie może zostać przekroczona, jeśli nie chcemy w pełni odprowadzać za nią podatków.

Taka forma pracy i zatrudnienia jest (niestety) dość popularna w Niemczech, a to sprawia, że stety ale jakość świadczonych usług na takich umowach często nie ma wiele wspólnego z jakością. Dlaczego tak jest, tego nie wiem, być może ludzie podejmujący się takiej pracy, nie traktują jej tak do końca poważnie?

Ważne kwestie dotyczące Minijob:

 • w kwotę roczną wlicza się także wszelkie premie, pieniądze urlopowe (Urlaubsgeld) lub świąteczne (Weihnachtsgeld) – jeśli takowe Wam przysługują (a na minijob jak najbardziej także mogą!) warto to kontrolować, lub mieć tego świadomość.
 • na umowie minijob pracodawca opłaca jedynie składki emerytalne, co znaczy, że pracując w ten sposób nie jesteśmy przez pracodawce ubezpieczeni zdrowotnie – pamiętajcie o tym w momencie, kiedy nie jesteście ubezpieczeni rodzinnie (bo ubezpieczenie zdrowotne jest na terenie Niemiec obowiązkowe!)
 • składki emerytalnej nie trzeba opłacać, ale odgórnie jest ona potrącana – w przypadku, gdy nie chcemy jej opłacać musimy poinformować o tym pracodawcę i wypełnić stosowny wniosek
 • dla takiego rodzaju pracy przysługuje ustawowa stawka minimalna za godzinę pracy (w 2019 roku wynosi ona 9,19€ brutto)
 • pracując na Minijob obowiązują nas takie same regulacje prawa pracy, jak na normalnej umowie etatowej (okres wypowiedzenia, urlopy itd)
 • w takiej formie można pracować w kilku miejscach jednocześnie jeśli NIE PRACUJEMY NIGDZIE INDZIEJ NA UMOWĘ O PRACĘ (czyli mieć kilka różnych prac), jednak trzeba pamiętać o maksymalnej kwocie jaką wolno nam na takiej umowie zarobić (450 euro miesięcznie lub co ważniejsze 5.400 euro w skali roku) i której nie możemy przekroczyć
 • jeśli pracujemy gdzieś na etat wolno nam mieć TYLKO JEDNĄ pracę dodatkową

 

Mam nadzieję, że wyjaśniłam Wam najważniejsze kwestie dotyczące Minijob, i będziecie pewniej poruszać się w Niemczech w tej tematyce. A teraz przyznawać się… gdzie pracujecie na Minijob :)?

 

Przypnij pina żeby nie uciekł!
Pin the pin!

 


Looking through job offers in Germany, we often meet the name Minijob or Basisjob. And often we do not really know what’s really going on here… I mean, you do not know what I’m asking after the number of your e-mails to me, and I’ll be happy to explain it to you :)

 

Minijob is simply a type of extra work, the income of which is not taxed as a normal contract of employment. It’s something like folding pens ;)

I have no idea how these regulations look in other countries at the moment, but I know that in Germany minijob can earn a maximum of EUR 450 per month (sometimes in job offers you can see in the title „450-basis” – this is it! the minijob offer).

EUR 450 on a monthly basis gives EUR 5,400 a year and it is this second amount is more important. Why? Because exceeding the annual sum of EUR 5,400 deletes us automatically from being a tax-free minijob man. While the monthly amount may fluctuate in two directions (although of course it depends on the worked hours), so the annual can not be exceeded if we do not want to pay taxes for it.

Such form of employment is (unfortunately) quite popular in Germany, and this makes that the quality of services provided on such contracts often has little to do with the actual quality. Why is it so, I do not know, maybe people who take up such a job do not take it so seriously?

Important issues regarding Minijob:

 •  the annual amount also includes all bonuses, holiday money (Urlaubsgeld) or holiday money (Weihnachtsgeld) – if you are entitled to (minijob as well as they can!) it is worth controlling, or be aware of this.
 • minijob contract employer pays only contributions retirement, which means that by working in this way we are not health insurance by the employer – remember this when you are not insured in the family (because health insurance is obligatory in Germany!)
 • you do not have to pay the pension contribution, but it is deducted from above – if we do not want to pay it, we must inform the employer and fill in the appropriate application
 • this type of work is subject to the statutory minimum rate per hour of work (in 2019 it is 9.19 €)
 • working on Minijob we are subject to the same labor law regulations as per the normal contract of employment (notice period, holidays etc.)
 • in this form you can work in several places at the same time if you DO NOT WORK ANY OTHERWISE (have several different mini jobs), but you have to remember the maximum amount you can earn on such a contract (450 euros per month or more importantly 5.400 euros per year) and which we can not cross
 • if we work somewhere on a contract for work, we can ONLY have ONE additional minijob work
I hope that I have explained to you the most important issues regarding Minijob, and you will be more confident in moving on this subject. So, where do you work on Minijob :)?